Skip to main content

S tablicami in diferenciranimi nalogami, označenimi po zahtevnosti, do večjega interesa in uspešnosti učencev pri matematiki

GP8

Za mnoge matematika predstavlja frustracijo in tesnobo, veliko pa je takšnih, ki predmet dojemajo kot odvečno breme. Vendar pa je učenje in obvladovanje matematike vse prej kot to, saj je nadvse potrebno za posameznikov celostni razvoj v današnji kompleksni družbi. Ne le, da krepi logično in kritično mišljenje, ampak hkrati pripomore k lažji interpretaciji sveta in reševanju problemov. Z obvladovanjem matematike se krepijo analitične sposobnosti in razumevanje ter obvladovanje vključenosti v družbo.


Zato je pomembno, da se posameznikom privzgoji pozitiven odnos do matematike že na samem začetku izobraževalne poti. Velik vpliv na to pa ima prav učitelj. Ta lahko predmet predstavi kot nekaj praktičnega, v življenju potrebnega, hkrati pa s premišljenim učnim procesom omogoči uspeh prav vsem učencem. Raziskave namreč kažejo, da na negativen odnos do matematike v največji meri vplivata predvsem abstraktnost predmeta in strah pred neuspehom, ki izvira iz prepričanja, da so za obvladovanje tega predmeta potrebne posebne sposobnosti, ki jih vsak nima.


Učitelj matematike in računalništva na Osnovni šole Ivana Kavčiča iz Izlak v Sloveniji, Iztok Ostrožnik, uporablja tablice pri pouku matematike prav z namenom povečanja motivacije za učenje med učenci, hkrati pa z uporabo tablic spodbuja samostojnost učencev in raziskovanje. »Učenci v svojem prostem času veliko uporabljajo mobilne telefone. Zakaj ne bi to njihovo navdušenje nad temi napravami izkoristili tudi pri poučevanju? Učenci veliko raje rešujejo račune na tablični računalnik kakor v zvezek. S tabličnim računalnikom so bolj delavni, več raziskujejo…,« pove Ostrožnik.

https://lh3.googleusercontent.com/ahXA8oTPJmf0PCTHCS5cKtMFEI-otkn3E_MKG6ZDoj0agTf5XP6eWEbtAIdBIGE4qQDQFSyKmPcIRrPLj0Q5v5nzp9f65Mv2THq0VVHuacxxdza4fVpgzA8nWGljcBM4g-L1FDa-hGCmwIJBDg

Na šoli imajo 11 tabličnih računalnikov, ki jih uporabljajo pri pouku matematike, in sicer za razlago novih učnih vsebin, raziskovanje, ponavljanje in utrjevanje. Delo z njimi poteka individualno (pri utrjevanju in preverjanju znanja), v parih ali trojicah pa kadar učitelj podaja novo snov oz. jo učenci samostojno raziskujejo.

Učitelj uporablja tablice kot pripomoček za izvajanje diferenciacije. Pri tem uporablja predvsem aplikacije Nearpod, GeoGebra in QuickGraph. Uporablja pa tudi spletne storitve, kot so QR kode, Kliker, e-učbeniki, kalkulator, svetovni splet, brskalnik, Power point in tematska orodja, kjer so formule.

Povezana slika

Pri podajanju snovi poteka razlaga od lažjega k težjemu, pri tem se pri določenih učencih razlaga prej zaključi, pri drugih pa nadaljuje. Pri raziskovanju, ponavljanju in utrjevanju pa vsi učenci dobijo enake učne materiale, vendar pridejo do različnih stopenj. Vsak material, ki ga dobijo, ima po zahtevnosti označene naloge. »Predvsem zagovarjam, da vsi učenci dobijo enake materiale, saj bodo le tako enakovredno obravnavani,« dodaja. »Naloge, razdeljene po težavnosti, večinama pripravim kar sam, oblikujem jih v QR kode in učenci poskenirajo ustrezno kodo«


Med reševanjem nalog na tablicah je učitelj večino časa v vlogi mentorja. Če kateri izmed učencev naleti na težavo, mu pomaga in ga usmerja. Prav tako se takemu učencu snov in čas podajanja snovi prilagodi, hkrati pa je pri tem zelo pomembna povratna informacija. Določena učna gradiva omogočajo sprotno podajanje komentarjev, v nasprotnem primeru pa jih vsakemu učencu učitelj posebej poda med samim reševanjem ali po rešeni nalogi. Učencem, ki ne dosegajo ciljev, je na voljo tudi dopolnilni pouk, ki se izvaja enkrat tedensko, učitelj pa je dosegljiv tudi v svojih prostih urah, kjer ga učenci lahko individualno obiščejo. Na šoli pa je še prav tako možnost dodatne učne pomoči v popoldanskem času.

Po mnenju Ostrožnika tovrstni način dela pozitivno vpliva tako na tiste, ki imajo težave z doseganjem ciljev (tem se snov in čas podajanja snovi prilagodi), kot na tiste, ki so nadarjeni in pri doseganju ciljev nimajo težav. »Gre se za to, da so učenci zaradi diferenciranih nalog bolj motivirani za delo in imajo zaradi uporabe tablic in drugih interaktivnih sredstev večji interes za matematiko na splošno«.

Reference:

https://lh3.googleusercontent.com/8facWsWUPlBcgcXCcYCdTN1R-M8t3fABCHZxN5yV2RfzcjqRCJiUr8p7fFeAv2ov5ZH2OmtHOf_IJR9hFmfUZ9SilwrpDll4Xh1sEhAqQgA7UzYuV5zNCP_DuloVhLaBxcNWH0x4vGNf5Me9ig