Skip to main content

Spodbujanje socialnih veščin učencev, inkluzije in prevzemanja odgovornosti za učenje, s pomočjo projekta »Učenec meseca« in aplikacije Class Dojo

GP18

Šola ni le kraj, kjer se otroci učijo branja, pisanja in matematike. Je tudi prostor, kjer se učijo nujno potrebnih socialnih veščin za uspešno in srečno življenje. Razvite socialne veščine omogočajo učencem vzpostavljanje in vzdrževanje pozitivnih odnosov z drugimi, kar posledično vpliva na njihovo vedenje v šoli, sprejemanje s strani sovrstnikov, učiteljev in odraslih, na njihovo samopodobo, pa tudi na njihovo učenje, prizadevanje pri pouku, veselje do šole in v končni fazi tudi na njihov splošni učni uspeh.

Petra Matkovič, učiteljica angleščine na Osnovni šoli Vide Pregarc iz Ljubljane v Sloveniji, je kot razrednik veliko razmišljala, kako bi lahko učence še dodatno motivirala tako za učenje doma kot tudi za delo in sodelovanje v šoli: “Današnje generacije učencev pouk in poučevanje ne dojemajo več na isti način kot nekoč. Veliko več dela je potrebno vložiti, da so učenci motivirani in da prevzamejo odgovornost za svoje učenje in delo.” V razredih, v katerih uči, je tudi veliko učencev tujcev, ki prihajajo iz različnih jezikovnih in kulturnih okolij (Bosna in Hercegovina, Albanija, Sirija), kakor tudi učencev iz slabših socialno-ekonomskih razmer in učencev s posebnimi potrebami, ki dodatno spodbudo nujno potrebujejo.

Rezultat iskanja slik za class dojo logo

V ta namen je učiteljica v razredu, kjer je tudi sama razredničarka, pričela z izvajanjem razrednega projekta Učenec meseca ob podpori aplikacije Class Dojo, s katerim ima zelo pozitivne izkušnje. Cilj projekta je spodbujanje pozitivnega vedenja pri učencih, prevzemanja odgovornosti za samostojno učenje in zdrave tekmovalnosti. Projekt poteka tako, da si najprej učenci skupaj zastavijo cilje, ki jih želijo v posameznem šolskem letu doseči. Nato pa dnevno pridobivajo in izgubljajo točke, odvisno od njihovega vedenja in sodelovanja pri pouku. Aplikacija Class Dojo pa služi kot orodje, s katerim v razredu vzpostavijo sistem za tekmovanje.

 

https://lh4.googleusercontent.com/IoKAvPPLptwfvbNQvBmHNy9Y8uMKnuQSYemgzCBlo1EwUB1iaDt2rZg6Fcy0eLUyZ2SBGlgmZo5oVqYZGCIZ1JFnVngm7yA3xyGcdgyeTuYEAUFoXCzGR04cVpM3-uioGBXWu_aNKd2IVMIoIw

Cilji, ki si jih učenci skupaj vsako leto na novo zastavijo, so vezani na najrazličnejše socialne veščine, ki so pomembne za uspešno delo in pozitivno klimo v razredu. Tako so si na primer v razredu učiteljice Matkovičeve učenci kot poglavitne cilje zastavili: izboljšanje učnega uspeha, redno pisanje domačih nalog in prinašanje šolskih potrebščin ter medsebojno sodelovanje in nudenje pomoči v razredu. Nato so skupaj z učiteljico oblikovali več tekmovalnih kategorij, ki so jih vnesli v aplikacijo. Le-te so razdelili na pozitivne in negativne. S pomočjo pozitivnih kategorij so učenci pridobivali točke (npr. redno prinašanje domačih nalog in potrebščin, sodelovanje med poukom, pomoč sošolcem …), pri negativnih kategorijah pa so točke izgubljali (npr. motenje pouka, pozabljanje domačih nalog in potrebščin …). Učenci so medsebojno sodelovali in si pomagali ter s tem nabirali točke. Dodatno so si lahko iz aplikacije prenesli tudi različne naloge, ki so jih potem reševali doma in s tem pridobili še dodatne točke. Posebej pa je učiteljica ocenjevala tudi razred kot celoto, tako da so učenci kadarkoli lahko videli, kako so se vsi skupaj odrezali. S tekmovanjem so se učenci tako (nevede) medsebojno spodbujali k napredovanju.

https://lh5.googleusercontent.com/77pssXm74JCbF4eSvhMKQGkRk80jhL3rjOQwMslpbPIdW3qe2H2tQWGxs6_xceo0OVpj1Q55mAOBA-vWREEoeECS7aQ98hA3wxtsG7Am65coI0a8KLKgVL5VobpkSlga-aN9jurN12Fsr66gDg

»Učence sem usmerjala tako, da so sami razmislili, katera področja učenja in socialnih veščin želijo izboljšati. Učenci so v aplikaciji najprej izbrali svoj avatar oziroma sliko, s katero so se predstavljali v aplikaciji. Njihovo dejavnost smo ovrednotili pri pouku ter pod mojim nadzorom vnašali točke v aplikacijo. Na koncu vsakega meseca sem s pomočjo aplikacije izbrala učenca meseca, ki je dobil priznanje,« pove Matkovičeva.

O izvedbi projekta z uporabo spletne aplikacije je učiteljica predhodno obvestila tudi starše in pridobila njihovo soglasje za izvajanje dejavnosti. Brezplačno mobilno aplikacijo Class Dojo, ki je dostopna za Android in Apple naprave, pa si je učiteljica namestila na svoj računalnik. Pri razrednih urah pa aplikacijo uporablja tudi kot pripomoček za razvijanje socialnih veščin, učenje učenja in nezavedno učenje tujega jezika. Kratki videoposnetki v angleščini (kako se učiti, kako prenesti poraze in vztrajati, kako se učiti na napakah itd.), ki jih učencem predvaja iz aplikacije namreč služijo kot izhodišče za diskusijo v razredu.

 

https://lh4.googleusercontent.com/NoBYpnBqhdu6bADfi5N8CUnc67j6hgRFZCU36rQTydpFZci1AWoIwVPH-jL1n4O1crxdoA9N8poo04rmZ9ahqlP1xAPEtl_cXUiosG8V9sk-YGs1BaFDeU71A_ee-wIh23Sx9l5a1VdeEEMu7Q

Tekmovanje za učenca meseca se vsak mesec prične znova, tako da imajo vsi učenci vedno enake možnosti za zmago. Pomembno je, da imajo možnost za zmago tako učno bolj uspešni kot učno manj uspešni učenci, kar se zagotovi z raznovrstno izbiro ocenjevalnih kategorij. Med učno manj uspešnimi učenci so velikokrat ravno tujci, učenci etičnih manjšin, učenci iz slabših socialno-ekonomskih razmer in učenci s posebnimi potrebami, zaradi česar projekt Učenec meseca pozitivno vpliva tudi na inkluzijo vseh učencev v razredu. Pri tem ima po mnenju Matkovičeve pomembno vlogo tudi enostavni prikaz informacij in jezik aplikacije, ki je delno v angleščini, delno v slovenščini. Delo z aplikacijo namreč spodbuja učence tako k posrednemu učenju tujega jezika (angleščine) kot domačega jezika (slovenščine), kar predvsem tujcem pomaga pri vključevanju v razred in širše šolsko okolje in jim pomaga pri komunikaciji z drugimi. Dodano pa tudi sama uporaba tabličnega računalnika učence motivira za sodelovanje v projektu in doseganje zastavljenih ciljev.

https://lh4.googleusercontent.com/_oOUiqLJ9XrR2rUncocZrrU9IkLV4nJBKsYQQauYHLl_-i5t43pmJXPKxtIoiAUgZSJ0YWDStdRlEho6N6GBOp0qO45XAD8w1UvKlW1HRANCInlLOWG6UzJjj4KR62VJJcX86tkUnEq5X13DLQ

»Aplikacijo Class Dojo uporabljam že tretje šolsko leto in rezultati so izredno pozitivni. Večina učencev v razredu je dosegla zastavljene cilje v kategorijah, ki smo jih skupaj ustvarili. S tem, ko so si sami zastavili cilje in ugotovili, katera področja učenja morajo izboljšati, so prevzeli odgovornost za svoje učenje in pozitivno vplivali tudi na dinamiko odnosov v razredu. Razredni projekt Učenec meseca s podporo IKT je služil kot spodbuda in motivacija za dosego zastavljenih ciljev. Končna evalvacija v razredu pa je pokazala, da učenci take spodbude potrebujejo in želijo s tekmovanjem nadaljevati tudi v prihodnjem šolskem letu,« poudari učiteljica, ki je v letošnjem šolskem letu tekmovanje za učenca meseca razširila še na nekaj drugih razredov, predvsem tistih, ki so učno in disciplinsko manj uspešni. Načrtuje pa tudi tekmovanje med posameznimi razredi, kar bi lahko še dodatno spodbudilo in motiviralo učence k doseganju zastavljenih ciljev in uspehu razreda kot celote.